Generalforsamling

Generalforsamling Læger for Klimaet d. 10. marts 2021 kl. 19.00-21.00 online på Zoom

Læger for Klimaet inviterer til generalforsamling d. 10. marts kl. 19.00-21.00. Da tiderne jo desværre ikke er til at mødes fysisk, ser vi frem til at hilse på jer alle online på Zoom!

Du vil bl.a. få mulighed for at høre mere omkring vores arbejde med bæredygtig grøn almen praksis, det bæredygtige hospital samt vores arbejde for at reducere Lægernes Pensions investeringer i fossile brændstoffer. Der er ligeledes valg til bestyrelsen igen.

 

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamlingen.
 3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.
 4. Forelæggelse af formandens/kvindens beretning. Herunder beretning fra udvalg og arbejdsgrupper nedsat i henhold til § 6.
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår til orientering.
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Ændringer i foreningens vedtægter
 9. Valg til bestyrelsen.
 10. Valg af revisorer.
 11. Evt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før afholdelsen på info@laegerforklimaet.dk. Endelig dagsorden samt foreningens regnskab sendes ud 2 uger før Generalforsamlingen.

Alle interesserede er velkomne, men kun medlemmer af Læger for Klimaet med lægefaglig baggrund har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen.
Er du endnu ikke medlem kan du melde dig ind lige her. Tilmelding senest d. 9/3 på mail info@laegerforklimaet.dk .